Fundacja Meteo Pomorze

Decyzją członków zespołu, podjętą w dniu 28.10.2017 roku, rozpoczęto prace nad Fundacją Meteo Pomorze, której rejestracja rozpoczęła się 20.11.2017, złożeniem wniosku w KRS po wcześniejszym sporządzeniu w dniu 17.11.2017 aktu notarialnego, uchwaleniu statutu Fundacji i wyborze Zarządu oraz Rady.

Fundacja rozpoczęła działalność 11. grudnia 2017 roku.

KRS: 0000706470
NIP: 5892038367
REGON: 368946249
Numer konta: 07 1050 1764 1000 0090 8028 8948 (ING Bank Śląski)

Wyciąg ze statutu Fundacji:

§1
1. Fundacja pod nazwą „Meteo Pomorze”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Marcinowicza, zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej w Żukowie dnia 17.11.2017, działa na podstawie polskiego prawa i niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2
Fundacja ma osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Lniska.

§4
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Celami Fundacji są:
1. Edukacja społeczeństwa, w szczególności mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie bezpieczeństwa i postępowania podczas niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych.
2. Prowadzenie obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych.
3. Ostrzeganie samorządów, mediów, służb ratunkowych i porządkowych oraz mieszkańców zagrożonych terenów przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi i hydrologicznymi, w szczególności przed burzami, silnym wiatrem, ekstremalnymi opadami atmosferycznymi i temperaturami powietrza, wezbraniami rzek, oraz zjawiskami sztormowymi.
4. Śledzenie ww. zjawisk i informowanie o aktualnym stanie atmosfery i hydrosfery w trakcie występowania ekstremów pogodowych.
5. Prowadzenie portalu informacyjnego i edukacyjnego meteo.pomorze.pl, wraz z powiązanymi z nim portalami w mediach społecznościowych.
6. Udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom, w szczególności samorządom, mediom oraz służbom porządkowym i ratunkowym o przewidywanym stanie atmosfery i zbiorników wodnych.
7. Promowanie meteorologii i synoptyki oraz uświadamianie społeczności lokalnej w zakresie ostrzegania meteorologicznego i hydrologicznego.
8. Promowanie zainteresowań z zakresu meteorologii, hydrologii, astronomii, aeronautyki, kosmonautyki, geologii i ochrony środowiska, w szczególności wśród młodzieży szkolnej.
9. Promowanie wolontariatu i działalności społecznej.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Publikowanie graficznych i tekstowych ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, publikowanych na portalu meteo.pomorze.pl, portalach partnerskich, w mediach społecznościowych i innych, dostępnych kanałach informacyjnych, wymienionych na stronie fundacji.
2. Organizację spotkań w szkołach i ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, w tym w budynkach, otwartych dla mieszkańców i osób zainteresowanych.
3. Opracowywanie i publikowanie artykułów o tematyce meteorologicznej i hydrologicznej, publikowanych na portalu meteo.pomorze.pl, oraz w mediach.
4. Przygotowywanie i publikowanie na łamach swojego portalu, portali partnerskich i w mediach społecznościowych prognoz pogody w formie tekstowej i/lub graficznej, oraz tekstowej i/lub graficznej prognozy morskiej dla akwenu południowego Bałtyku.
5. Zakup, instalację i obsługę aparatury pomiarowej.
6. Udostępnianie w czasie rzeczywistym części danych meteorologicznych.
7. Organizację konkursów wiedzy meteorologicznej, ekologicznej lub astronomicznej oraz konkursów fotograficznych o tematyce meteorologicznej, hydrologicznej, ekologicznej, astronomicznej lub turystycznej.
8. Prowadzenie terenowych badań w trakcie burz i wichur, w szczególności pomiarów warunków atmosferycznych i dokumentowania za pomocą dźwięku i obrazu.
9. Pozyskiwanie partnerów regionalnych i krajowych, zwłaszcza media, samorządy, oraz służby porządkowe i ratunkowe w celu dystrybucji ostrzeżeń i prognoz.
10. Tworzenie i publikowanie produktów mających na celu ułatwienie interpretacji lub samodzielne korzystanie z danych meteorologicznych.
11. Współpraca z władzami, w szczególności województwa pomorskiego, jak i samorządami w zakresie projektowania, obsługi i utrzymania wojewódzkiego systemu ostrzegania meteorologicznego i hydrologicznego.
12. Instalacja, obsługa i utrzymanie własnej aparatury pomiarowej.

§7
Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób i organizacji zbieżną z jej celami.

§10
1. Dochody pochodzące z dotacji, zapisów, darowizn, subwencji i spadków mogą być użyte do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

§11
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

§12
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§14
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, o ile sprzeciwu nie zgłosi Fundator.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansów i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych
b) uchwalanie regulaminów
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji